Klanttevredenheid
9

Buma informatie

Buma vertegenwoordigt makers van muziekwerken (componisten en tekstdichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld. Door hen beschikken artiesten over het repertoire waarmee zij aan hun publiek een fantastisch evenement kunnen bezorgen. Voor het gebruik van dat repertoire is voorafgaande toestemming nodig van de makers van die muziekwerken. Buma kan als enige partij in Nederland die toestemming (licentie) verlenen.
Een licentie voor uw evenement
Voor evenementen waarbij Buma-repertoire wordt gebruikt is een licentie nodig. De organisator dient ervoor te zorgen dat hij deze wettelijke verplichting nakomt door vooraf een licentie te verkrijgen. Voor iedere licentie is een vergoeding verschuldigd. Deze wordt doorbetaald aan de makers van de gebruikte muziekwerken. Het Algemeen Tarief van Buma is van toepassing. Als de gebruikte muziek voor ten minste twee derde uit Buma-repertoire bestaat, bedraagt de licentievergoeding 7% van de recette of de gages/uitkoopsommen. Daarbij geldt het hoogste van deze bedragen als grondslag. Meer informatie over het Algemeen Tarief en het geldende minimumtarief, vindt u op www.bumastemra.nl.
Als uw bedrijf al een regeling voor amusementsmuziek met Buma heeft gesloten, heeft u een licentie nodig op basis van Algemeen Tarief bij een entreeprijs vanaf  € 25,00 en/of als de gage/uitkoopsom van de uitvoerend artiest € 1.000,00 of hoger is.
Regel het via uw boekingskantoor
Aan een aantal geselecteerde Nederlandse boekingskantoren, heeft Buma toestemming gegeven om een voorschot in rekening te brengen. Deze boekingskantoren brengen bij de verkoop van artiesten standaard een op het Algemeen Tarief van Buma gebaseerd percentage van de gage/uitkoopsom in rekening. 
Door betaling daarvan, rekent u een voorschot af op de uiteindelijk aan Buma verschuldigde licentievergoeding. De totaal voor uw evenement verschuldigde licentievergoeding wordt op basis van het Algemeen Tarief berekend. Als deze licentievergoeding hetzelfde is als het betaalde voorschot, dan is daarmee de vereiste toestemming geregeld. Is de licentievergoeding hoger dan het voorschot, dan dient u het verschil aan Buma te voldoen.
Ook verzorgen deze boekingskantoren voor u de opgave van de gebruikte muziekwerken. Zo kan Buma geïncasseerde vergoedingen nog nauwkeuriger uitkeren. 
Alleen via geselecteerde boekingskantoren
Alleen boekingskantoren vermeld op de limitatieve lijst op www.bumastemra.nl/boekingskantoren mogen namens Buma voorschotten in rekening brengen. Boekt u artiesten niet via een boekingskantoor dat op deze lijst staat vermeld? Dan dient u zelf voorafgaand aan het evenement rechtstreeks contact met Buma op te nemen voor een licentie.
Algemene Voorwaarden
1. Voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek (verder aangeduid als: muziekgebruik) behorend tot het door Buma beheerde repertoire dient de muziekgebruiker vooraf over de auteursrechtelijke toestemming van Buma te beschikken. Het enkele feit dat de muziekgebruiker een bedrag aan Buma betaalt, kan nimmer betekenen dat daardoor toestemming van Buma is verkregen, omdat de muziekgebruiker deze toestemming slechts kan verkrijgen door met Buma volgens de voorwaarden een overeenkomst te sluiten. Op de overeenkomst zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden van Buma alsmede hetgeen is bepaald in het in de overeenkomst genoemde van toepassing zijnde tarief van Buma. De toepasselijke tarieven inclusief Tariefbepalingen, die jaarlijks door  Buma kunnen worden gewijzigd, liggen bij Buma ter inzage. Zij worden op verzoek toegezonden. Buma verleent de toestemming uitsluitend voor het in de overeenkomst vermelde muziekgebruik.
2. De overeenkomst treedt in werking door tijdige betaling van het verschuldigde en vangt aan op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd (doorlopende overeenkomst) wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze door muziekgebruiker of door Buma wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voor een doorlopende maand-overeenkomst voor gebruik van amusementsmuziek geldt echter een opzegtermijn van één kalendermaand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van die tijd.

3. De in de overeenkomst vermelde prijs wordt door Buma jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren Consumenten Prijs Indexcijfer alle huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar.

4. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient de prijs voor het muziekgebruik vooruit te worden betaald, steeds binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de muziekgebruiker van rechtswege in verzuim. Buma heeft het recht het verschuldigde alsnog van muziekgebruiker te vorderen vermeerderd met de wettelijke rente en in en buiten rechte te maken kosten.

5. Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid komt te verkeren van de door Buma verleende auteursrechtelijke toestemming gebruik te maken, is Buma niet gehouden tot terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald, tenzij de muziekgebruiker Buma tijdig schriftelijk van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat geval zal Buma restitutie verlenen voor iedere, na ontvangst van de kennisgeving niet verstreken, gehele kalendermaand.

6. Indien en zodra zich aan de zijde van de muziekgebruiker wijzigingen voordoen met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte gegevens, dient de muziekgebruiker Buma daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval heeft Buma het recht de overeengekomen prijs in overeenstemming met haar tarieven aan te passen aan het gewijzigde muziekgebruik. Is de muziekgebruiker in verzuim met deze kennisgeving, dan beschikt hij niet over de voor het gewijzigde muziekgebruik vereiste auteursrechtelijke toestemming van Buma.
7. De muziekgebruiker zal, in verband met de vaststelling van gegevens, op grond waarvan het aan muziekauteursrechten verschuldigde wordt berekend en/ of de verdeling van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, op eerste verzoek van Buma volledig opgave doen op door Buma aangegeven wijze van de door muziekgebruiker openbaar gemaakte (muziek)werken inclusief jingles, commercials, herkenningstunes etc. en overige gegevens die Buma in dat kader nodig zou kunnen hebben.

8. De muziekgebruiker kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe van Buma schriftelijk toestemming heeft verkregen.

9. Ingeval de aan Buma verleende ministeriële toestemming als bedoeld in artikel 30a Auteurswet 1912 wordt ingetrokken, eindigt de overeenkomst van rechtswege op het tijdstip waarop de intrekking van bedoelde toestemming van kracht wordt. De restitutieregeling vervat in artikel 5, tweede zin, is dan van overeenkomstige toepassing.

10. De door Buma aan de muziekgebruiker te verlenen toestemming tot gebruik van haar repertoire op grond van de door Buma gehanteerde tarieven geldt uitsluitend voor uitvoeringen waarbij de muziekwerken ten gehore worden gebracht met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 Auteurswet 1912.

11. Indien een muziekwerk dat de muziekgebruiker ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat behelst, of door middel van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht, zal de muziekgebruiker op eerste verzoek van Buma ter zake, de openbaarmaking van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden.

12. Zekerheid
1) De muziekgebruiker verplicht zich door betaling van de verschuldigde vergoeding om op eerste verzoek van Buma zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens Buma. De muziekgebruiker kan naar eigen keuze deze zekerheid geven:
• door een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en op eerste schriftelijk verzoek door Buma inroepbare bankgarantie te stellen ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan Buma verschuldigd is, dan wel
• door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf jegens Buma borg stelt ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan Buma verschuldigd is, dan wel
• door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf in persoon jegens Buma verbindt terzake de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan Buma verschuldigd is.

2) Blijft de muziekgebruiker in gebreke om op een van de bovengenoemde wijzen zekerheid te stellen dan kan Buma – onverminderd alle andere tot haar beschikking staande rechten en weren – de toestemming tot muziekgebruik opschorten of opzeggen.

13. Buma is gerechtigd eenmaal per jaar op kosten van de wederpartij waarmerking door een accountant
te verlangen van de door de wederpartij verstrekte gegevens op grond waarvan de muziekauteursrechten zijn berekend. Indien Buma meermalen per jaar controle verlangt komen deze kosten voor rekening van Buma, tenzij blijkt dat er sprake is van onjuiste of onvolledige opgaven. Dan komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Viking Entertainment en ontvang alle updates!
Meer informatie nodig of direct boeken bel: 0413-296095